ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Москва щыIущIащ Урысейм и Пенсэ фондым и Правленэм и УнафэщI Дроздов А. В.

2017-01-21

 • Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Урысей Федерацэм и Пенсэ фондым и Правленэм и УнафэщI Дроздов Антонрэ.
 •   Псоми еджэн…

КIуэкIуэ Юрий Шаймиев Минтимер ехъуэхъуащ ар илъэс 80 зэрырикъумкIэ

2017-01-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм Instagram-м щиIэ напэкIуэцIым щехъуэхъуащ Тэтэрстан Республикэм и япэ Президенту щыта Шаймиев Минтимер:
 • Псоми еджэн…

«Урысей зэкъуэтыр» илэжьам ироплъэж

2017-01-21

 • ЩIышылэм и 21 – 22-хэм Москва щекIуэкIынущ «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и XVI къэпщытэныгъэ-хэхыныгъэ зэхуэсыр. Абы хэтынущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. Абы щыхэплъэжынущ илъэситху зэкIэлъыкIуэм партым зэфIихам, адэкIэ ялэжьыну я мурадхэми тепсэлъыхьынущ.
 • Псоми еджэн…

Зэхуэс купщIафIэхэр

2017-01-21

 • Илъэс 20-м нэсауэ ди къэралым щагъэлъапIэ ЩIэныгъэм и махуэр. 1999 гъэм УФ-м и Президентым и УнафэкIэ ягъэувауэ щыта а махуэшхуэр хэкум и дэтхэнэ щIыналъэми щаIэт, щIэныгъэм щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэр къапщытэжу, мурадыщIэхэр яубзыхуу.
 •   Псоми еджэн…

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2017-01-21

 • «Адыгэ псалъэм» и  ныбжьэгъуфIхэ!
 •  Илъэс ныкъуэм ныфхуахьыну ди газетым Iэ щIэвдзыну фыхунэмысамэ, иджыри Iэмал фиIэщ ар вгъэзэкIуэжыну.
 • ЩIышылэм и 28 пщIондэ Iэ щIэвдзмэ, «Адыгэ псалъэр» ныфIэрыхьэнущ мазаем и 1-м къыщыщIэдзауэ.
 • Мазитхум ди газетым и уасэр сом 554-рэ кIэпIейкIэ 98-рэщ.

Етхуанэ къыдэкIыгъуэр

2017-01-21

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым и етхуанэ къыдэкIыгъуэр иджыблагъэ къытIэрыхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Хуабжьу шэрыуэхэр

2017-01-21

 • Налшык щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым шабзэкIэ нэщанэ еуэным пашэныгъэ къыщыхьынымкIэ зэхьэзэхуэрэ чемпионат зэIухарэ. Зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэщ КъБР-м СпортымкIэ и министерствэр, ШабзэкIэ нэщанэ еуэнымкIэ и федерацэр, Сабий-ныбжьыщIэ спорт-адаптивнэ школыр. Абы кърихьэлIащ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм я спортсмен нэхъ лъэщхэр, зи узыншагъэм сэкъат иIэхэри яхэту.
 •   Псоми еджэн…

ЩIалэгъуалэ советым хагъэхьэнухэр къыхах

2017-01-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм хъыбар фегъащIэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэгъуалэ советым хагъэхьэнухэм я кандидатхэр иджыри зэратхымкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2017-01-21

 •  ЩIышылэм и 21, щэбэт
 • IэплIэ зэхуэщIыным и дунейпсо махуэщ. Ар 1986 гъэм США-м къыщыхалъхьати, абы и хъыбарыр дуней псом псынщIэу щызэлъащIысауэ, къэрал куэдым щагъэлъапIэ.
 • УФ-м и инженер дзэхэм я махуэщ. 1701 гъэм Пётр Езанэм Iэ щIидзащ къэралым щыяпэ инженер школ къызэгъэпэщыным теухуа унафэм.
 • 1918 гъэм Адыгейм Совет властыр щагъэуващ.
 • 1924 гъэм Ленин (Ульянов) В. И. дунейм ехыжащ.
 • 1934 гъэм Украинэм и Компартым и ХII съездым унафэ щащIащ республикэм и къалащхьэр Харьков ирахыу Киев ягъэIэпхъуэным теухуауэ.
 • 1943 гъэм советыдзэхэм Ставро- поль къалэр фашистхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
 • Псоми еджэн…

КъБР-м икIахэр къыхожаныкI

2017-01-21

 • Иджыблагъэ Невинномысск щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм стIолыщхьэ теннисымкIэ и чемпионат. КъБР-м и бзылъхугъэ гупми, цIыхухъухэми етIуанэ увыпIэр абы къыщахьащ. Щхьэзакъуэ зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ Буланкинэ Аннэ. ЕтIуанэ увыпIэр Тазий Даринэ Iэрыхьащ. Иджы а тIуми КъБР-м и щIыхьыр Урысей чемпионатым щахъумэнущ.
 •   Псоми еджэн…