ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейр гугъуехьхэм нэхъ лъэщ ящI

2016-12-02

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр къэралым политикэ и лъэныкъуэкIэ къыщыхъу Iуэхугъуэ нэхъ инхэм ящыщщ. Дыгъуасэ Кремлым щекIуэкIа а зэIущIэм кърихьэлIащ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэтхэр, Къэрал Думэм и депутатхэр, Правительствэм щыщхэр, Конституцэ судым, Суд Нэхъыщхьэм, Арбитраж судым я унафэщIхэр, прокурор нэхъыщхьэр, ХэхакIуэ комиссэм, Къэзыбж палатэм я унафэщIхэр, Урысейм и Жылагъуэ палатэм, Къэрал Советым хэтхэр, хэгъуэгу Iэтащхьэхэмрэ хабзэубзыху органхэм я унафэщIхэмрэ, политикэ, жылагъуэ, дин лэжьакIуэхэр, журналист 600-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Нобэ

2016-12-02

 • ПщылIыгъэр гъэкIуэдыным хущIэкъуным и дунейпсо махуэщ. Ди зэманми а махуэм мыхьэнэшхуэ иIэщ: ООН-м къызэритымкIэ, дуней псом иджыри цIыху мелуан 21-рэ хуэдиз пщылIыпIэм щитщ. Абыхэм яхэтщ цIыхубзи сабии.
 • Урысейм щагъэлъапIэ Банк лэжьакIуэм и махуэр. 1990 гъэм дыгъэгъазэм и 2-м «Урысей Федерацэм и Банк нэхъыщхьэм теухуауэ» федеральнэ законыр къызэращтам тращIыхьу ягъэлъапIэ.
 • Псоми еджэн…

Депутатыр студентхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ йопсалъэ

2016-12-02

 • «Урысей зэкъуэт» партым и фракцэу Къэрал Думэм щыIэм щIыналъэхэм щригъэкIуэкI тхьэмахуэ лэжьыгъэм хиубыдэу Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и студентхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ иджыблагъэ яхуэзащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Щхьэгуэш Адэлбий.
 •   Псоми еджэн…

Лъагъунлъагъу

2016-12-02

 • Гъэунэ Борис
 • Рассказ
 • - Ди анэ шыпхъу закъуэр тлъагъунщ икIи дехъуэхъунщ, жытIэри мы уи нысэри сэри, щIалэжь цIы-кIур къызыщIыдгъури, дыкъэкIуауэ аращи, Ёлыхь-Ёлыхь, Пагуэ, куэдрэ дяпэ уригъэт, мы фи унэлъапсэщIэр угъурлы фхуищI, тыншыгъуэрэ узыншагъэрэ фыщымыщIэу куэд дыдэрэ фыщигъэпсэу!
 • Жыжьэу укъеплъмэ, псом яйми къыхощ мы фи унэр: лъагэрэ- лъагэу, екIурэ-екIуу, пкъо инхэр щIэтыжу-щэ…
 • Псоми еджэн…

МэшбащIэ Исхьэкъ и илъэс

2016-12-02

Урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Белов Василийрэ (1932 - 2012 гъгъ.) МэшбащIэ Исхьэкърэ илъэс куэдрэ зэныбжьэгъуфIу щытащ. Сурэтыр 2011 гъэмтрахащ.

Дзэ къулыкъум и пщIэр лъагэщ

2016-12-02

 • «Илъэс 30 ипэкIэ дзэм къулыкъу щызымыщIа щIалэхэм пщащэхэр еплъу щытакъым, гуащIэмащIэу, сымаджэрилэу къащыхъурти. ИужькIэ, ди къэралыр зэблэхъугъуэ лъэхъэнэм щыхыхьэм, адэ-анэхэр щышынэ хъуащ я къуэхэр армэм дэкIыным, икIи я быныр ныкъуэдыкъуэу тхылъ нэпцI хузэрагъэпэщынут абы ямыгъэкIуэн щхьэкIэ. Иджы, ди гуапэ зэрыхъунщи, дзэм къулыкъу щыщIэным пщIэрэ щхьэрэ пылъ хъуащ», – жеIэ республикэм и дзэ комиссар Соблыр Мухьсин.
 •   Псоми еджэн…

Джэгурэш-2016

2016-12-02

 • КъэщIэрейхэмрэ гушыIэрейхэмрэ я «Джэгурэш» зэпеуэр илъэсым и кIуэцIкIэ плIэ ирегъэкIуэкI ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм, КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм къыдиIыгъыу. Дахагъэр зыхэзыщIэ, махуэ къэс зи къэухьым зиубгъу щIалэгъуалэм ябгъэдэлъ зэчийм зегъэужьынырщ, я анэдэлъхубзэр яIурылъу, ар ягъэшэрыуэу къэгъэтэджынырщ зэпеуэм и мурад нэхъыщхьэр.
 •   Псоми еджэн…

«КъуэкIыпIэмрэ КъухьэпIэмрэ» – хьэрыпыбзэкIэ

2016-12-02

 •  «Адыгей» тхылъ тедзапIэм хьэрыпыбзэкIэ къыщыдэкIащ МэшбащIэ Исхьэкъ и «КъуэкIыпIэмрэ КъухьэпIэмрэ» романыр.
 •   Псоми еджэн…

Къуныжь Рустам командэ къыхэхам ирагъэблагъэ

2016-12-02

 •  Урысейм и Кубокыр грэпплингымкIэ къэхьыным ехьэлIа зэпеуэ иджыблагъэ Мэзкуу къалэм щызэхэтащ. Абы екIуу зыкъыщигъэлъэгъуащ «Гладиатор» спорт клубым и гъэсэн Къуныжь Рустам.
 • Псоми еджэн…

УсакIуэшхуэр ягу къагъэкIыж

2016-11-30

 • Адыгэ литературэм и классик, усакIуэ икIи тхакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий дунейм зэрехыжрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум теухуа пэкIу дыгъуасэ екIуэкIащ. Ар къыщызэрагъэпэщащ усакIуэшхуэм и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и пщIантIэм дэт и фэеплъым деж.
 •   Псоми еджэн…