ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэм нэхъыжьхэм пщIэ яхуещI

2016-06-24

 • Дыгъуасэ, мэкъуауэгъуэм и 22-м, Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейрэ илъэс 75-рэ щрикъуа махуэм, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щахуэзащ зауэм хэтахэм, а зэманым лэжьахэм, ветеран зэгухьэныгъэу республикэм щыIэхэм я унафэщIхэм.
 •   Псоми еджэн…

Апхуэдэр зэи пщыгъупщэ хъунукъым

2016-06-24

 • КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэмрэ ветеранхэмрэ ирагъэкIуэкIащ «Пщэдей зауэ къэхъуат» Iуэху.
 •   Псоми еджэн…

СыхьэтиплIым зауэр къэхъеят

2016-06-24

 • Мы гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м илъэс 75-рэ ирикъуащ совет цIыху мелуан 27-м нэсым я псэ щата Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейрэ. Налшык, «ЩIыхьым и мафIэ мыужьых» фэеплъым деж, пщэдджыжьым сыхьэтиплIым щекIуэкIащ «Фэеплъ уэздыгъэ» урысейпсо Iуэхум щыщ пэкIу.
 •   Псоми еджэн…

Дэтщ Ислъэмей къуажэм фэеплъ

2016-06-24

 • «Небесная Одиссея – во славу России» щIалэгъуалэ хэкупсэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Бегаком Александр Бахъсэн щIыналъэм къыщрагъэблэгъащ, Ислъамей къуажэм зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъым деж щрагъэкIуэкIа пэкIум хэтыну. Ар къызэIуихащ районым и администрацэм      и унафэщIым  и  къуэдзэ  Ахъуэбэч  Анзор.
 • Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2016-06-24

 • Мэкъуауэгъуэм и 23, махуэку
 • Дунейпсо Олимп махуэщ. 1894 гъэм Париж щекIуэкIа конгрессым унафэ къыщащтащ Дунейпсо Олимп комитет къызэгъэпэщыным теухуауэ, илъэсиплI къэс зэ Олимп джэгухэр ирагъэкIуэкIынуи траухуэжащ.
 • ООН-м къэрал къулыкъу щыщIэным и дунейпсо махуэщ
 • Фызабэхэм я дунейпсо махуэщ
 • Псоми еджэн…

Нэмысымрэ цIыхугъэ лъагэмрэ я гъащIэ дамыгъэт

2016-06-24

 •  Сэрмакъ жылэжьым щыпсэуащ я щхьэкIи      я пщIэкIи бэм я гум IэфIу къинэжа цIыху телъыджэхэр. Апхуэдэхэм ящыщщ гъащIэ гъуэгушхуэ къэзыкIуа зэщхьэгъусэхэу Даурхэ Мухьэмэдрэ СэIибэтрэ.
 •   Псоми еджэн…

ТIэф Джырандыкъуэ и илъэсищэ

2016-06-24

 • Тенджыз ФIыцIэ Iуфэ щыпсэу адыгэхэм – шапсыгъхэм – ящыщ ветеран, Псэушхуэ къуажэм къыщалъхуа ТIэф Джырандыкъуэ и ныбжьыр илъэсищэ зэрырикъур иджыблагъэ хуагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

АхъшэщIэхэм зи сурэт тетыну къалэхэр къыхах

2016-06-24

 • УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэм и сайтым мэкъуауэгъуэм и 21-м щаублащ сом 200-рэ 2000-рэ хъууэ къыдэкIыну тхылъымпIэ ахъшэщIэхэм Грознэ, Дербент къалэхэм я сурэтхэр тетыныр зыфIэкъабылхэм я Iэ Iэтыр.
 •   Псоми еджэн…

Бельгие

2016-06-24

Лейсэ псыр Шельдэ щыхэлъэдэжым деж щытщ Бельгием и къалэ нэхъ телъыджэ дыдэхэм ящыщ Гент. А кхъухь тедзапIэр IХ лIэщIыгъуэм Фландрием и япэ граф Бодуэн Езанэм, «ГъущIыIэкIэ» зэджэм иухуауэ щытащ и щIыналъэр викингхэм ящихъумэн мурадкIэ. Абы лъандэрэ къалэр гъэунэхуныгъэ хьэлъэ куэдым хэтащ, арщхьэкIэ, зэрыфлъагъущи, дахащэу къызэтенащ.

ФIы зыщIэнур щхьэусыгъуэ лъыхъуэркъым

2016-06-24

 • КъБР-м и Лъэпкъ музейм сурэтыщI ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэса «ДыгъафIэ махуэ» псапащIэ гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэIуахащ.
 •   Псоми еджэн…