ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ЩIыпIэ самоуправленэм и махуэм хуэгъэза и хъуэхъу

2017-04-22

 • Лэжьэгъу лъапIэхэ, ныбжьэгъухэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэмкIэ!
 • Республикэм  Iуэхугъуэ куэд щызэфIагъэкI щIыпIэ самоуправленэм зиужьын, ар зыхуеину хабзэгъэув лъабжьэр къызэгъэпэща хъун папщIэ. Советхэм я администрацэхэм къапэщыт къалэнхэр езыхэм я къарукIэ зэфIахыф хъуащ, щIыпIэ Советхэм я депутатхэм я Iэзагъым, цIыхухэм къыхуащI дзыхьым хохъуэ.
 • Псоми еджэн…

2017-04-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм
 • и   Iэтащхьэм  и  Указ
 •  
 • Къахьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ икIи илъэс куэд лъандэрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыпIэ самоуправленэм и IэнатIэхэм хьэлэлу зэрыщылажьэм къыхэкIыу
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Бей Iэуес ТIалэ и къуэм – Дзэлыкъуэ муниципальнэ районым и щIыпIэ ад-министрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэм
 • Клюс Виктор Григорий и къуэм – Май муниципальнэ районым хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм и Iэтащхьэм
 • Къумыкъу Залымхъан Мухьэмэд и къуэм – Iэдииху къуажэм и администрацэм и Iэтащхьэм;
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и юрист» цIэ лъапIэр фIэщын
 • Iэхъуэбэч Андзор Нафихь и къуэм – Бахъсэн муниципальнэ районым и щIыпIэ самоуправленэм и Советым и унафэщIым и къуэдзэм.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр
 •       Республикэм и Iэтащхьэ
 •                   КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 20-м
 • №61-УГ

Уэмрэ жьапщэмрэ къапикIуэтакъым

2017-04-22

 • Мэлыжьыхьым и 19-м  и пщыхьэщхьэм Налшык дунейм и къэхъукъащIэ шынагъуэ къыщхьэщыхьащ – жьышхуэ зыщIэт уэлбанэшхум уэ хэлъу зэуэзэпсу къыщIидзащ. Уэм и инагъыр языныкъуэхэм и деж бзу джэдыкIэм хуэдиз хъурт.
 •   Псоми еджэн…

ПсэупIэ унэхэр ират

2017-04-22

 • КъБР-м и Правительствэм 2013 гъэм къыдигъэкIа «Сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэм я жьауэм щIэмытыжхэмрэ псэупIэкIэ къызэгъэпэщыным теухуауэ» унафэм ипкъ иткIэ, лэжьыгъэшхуэ йокIуэкI. Абы и щыхьэту, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ – КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ фэтэрыщIэхэм я IункIыбзэIуххэр яритащ ахэр зыхуагъэфэща цIыхуи 6-м. Апхуэдэхэщ Бахъсэн, Шэджэм къалэхэм щыщхэу Мысост Анесэ, Бырхьэм Хъусен, Умар (Джэрыджэ) Алинэ, Хосаевэ (Дидиговэ) Iэминат, ХъутIэ Расул, Тхьэмокъуэ Марат сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Адыгэ ныпым и махуэм и щIыхькIэ

2017-04-22

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и  ЩIалэгъуалэ советым мэлыжьыхьым и 25-м ирегъэкIуэкI Адыгэ ныпым и махуэшхуэм теухуа Iуэхугъуэ зыбжанэ.
 •   Псоми еджэн…

Лъэпкъыр къэзыгъэуш

2017-04-22

 • Адыгэ ныпым и лъабжьэр жыжьэ къыщожьэ. Ар хыболъагъуэ синдхэм, мэуэтхэм, хьэтхэм я тхыдэм, уеблэмэ адыгэхэр щIыпIэрыс щыхъуа лъэхъэнэхэм (ди эрэм ипэ илъэс мини 6) нып папщIэу зэрахьа гуэрхэр щыIащ. Нэхъ гъунэгъу лъэхъэнэхэм укъэIэбэмэ, 15-нэ лIэщIыгъуэм,  Инал и пщыгъуэм нып щызэрахьарэ щызэрамыхьарэ къэхутэн хуейщ, ауэ абы иужькIэ, 1774 гъэхэм ирихьэлIэу, Къэбэрдей щIыналъэм нып зэриIар тхыдэм къыхощ. Апхуэдабзэу адыгэ лIакъуэхэми унагъуэ зызыужьахэми езы-хэм я нып яIэжу зэрыщытар нахуэщ. Абыхэм я нэхъыбапIэр щэкI удзыфэщ къызыхэщIыкIар, шабзэшитI зэблэдзахэмрэ вагъуищымрэ зэхуэдэу лIакъуэ нып куэдым я деж щыболъагъу.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2017-04-22

 • Мэлыжьыхьым и 22, щэбэт
 • ЩIы-Анэм и дунейпсо махуэщ
 • Бразилиер къыщызэIуаха махуэщ
 • Экологием къихь шынагъуэм зыщыхъумэным и махуэщ
 • Псоми еджэн…

ЩIэблэм дагъэгушхуэ

2017-04-22

 • ЩIэблэ узыншэ уиIэныр ар фIыгъуэшхуэщ къэралми, сыт хуэдэ лъэпкъми, унагъуэми я дежкIэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, сабийхэм я щIэныгъэм, зэфIэкIхэм, спортымкIэ заужьыным адэ-анэхэр иджырей зэманым нэхъ егугъу хъуащ. КъагуроIуэ – а цIыкIухэращ зэлъытар ди къэкIуэнур.
 •   Псоми еджэн…

МэкIэтIей Абдулыхь Къасболэт и къуэр

2017-04-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хэщIыныгъэ хьэлъэ игъуэтащ. 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 20-м дунейм ехыжащ щIэныгъэлI щыпкъэ, къэрал икIи жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ МэкIэтIей Абдулыхь Къасболэт и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Си еджапIэ – си къежьапIэ

2017-04-22

 • Iуэху  зезыхьэ пэрыт
 • ЩIэныгъэ  нэхум и  щIэдзапIэ
 • Малкэ къуажэм щыIэ курыт школ №2-р  Балъкъ псы Iуфэм Iутщ. А здэщыт щIыпIэ закъуэм  фIэкIа  хэмылъами,  ар куэдым ефIэкI еджапIэ  мэхъу. Школ гупэм  жылэр къисщ, абы и  щIыб  щожэх республикэм и псы нэхъ кIыхь дыдэр. Псыхъуэм къыдиху салъкъын гуапэм  еджапIэм и пщIантIэм щыджэгу цIыкIухэр  я Iум щызу иробауэ,  абыхэм зэрызаужь щIэгъэкъуэнщ  ари. Къатищу зэтет  школышхуэр  щIэныгъэ  нэхум и  щIэдзапIэу, гъащIэ гъуэгуанэм  узэрытетын дерсхэр къызыщIэпхын  уардэунэуи маблэ.
 •   Псоми еджэн…