ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэхъыфIхэр ягъэпажэ

2018-02-22

 • «ДыгъафIэ къалэ» ТворчествэмкIэ сабий академием иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ди республикэм и студент, аспирант нэхъыфIхэр. Абыхэм иратащ КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI стипендиехэр зэрыхуагъэувам щыхьэт техъуэ тхылъхэр.
 •   Псоми еджэн…

Тырныауз вольфрам-молибден къыщIэхыпIэм щылэжьэнухэр къэралым и вуз нэхъыфIхэм щрагъэджэнущ

2018-02-22

 • Сочэ щекIуэкIа урысейпсо инвестицэ зэIущIэшхуэм хиубыдэу ТАСС-м и лэжьакIуэм щепсалъэм апхуэдэу жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2018-02-22

 • ЩIэпхъаджагъэ зыкIэлъызэрахьа цIыхухэм защIэгъэкъуэным и дунейпсо махуэщ
 • Мысырым и Зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
 • Индием Анэм и махуэр щагъэлъапIэ
 • Псоми еджэн…

Дыжьыныфэ щIалэхэр

2018-02-22

 • Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкI ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысейм щыщ атлетхэм дыгъуасэ медалитI къыщахьащ – аргуэру жэзрэ дыжьынрэ.
 •   Псоми еджэн…

ЦIыхухэмрэ Iуэхухэмрэ

2018-02-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым  и  мэкъумэш IэнатIэм  къитащ  щIыналъэм и  хэхъуэ  псоми  я  Iыхьэ  щанэр
 •  КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и коллегием и зэIущIэм щызэхалъхьэжащ блэкIа илъэсым зэфIагъэкIахэр икIи щаубзыхуащ 2018 гъэм къапэщытхэр.
 •   Псоми еджэн…

Фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэ

2018-02-22

 • Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мазаем и 15-м илъэс 29-рэ ирикъуащ. А махуэм Бахъсэн къалэ, зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъым деж, щекIуэкIащ Я къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэралхэм щыхэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуа пэкIу.
 • Псоми еджэн…

Ислъамым и нур

2018-02-22

 • Кая Ялчын и «Шэрджэсхэр»
 •  Тырку тхакIуэ Кая Ялчын и тхылъ телъыджэу «Шэрджэсхэр» зи фIэщыгъэр 2015 гъэм Истамбыл дунейм къызэрыщытехьам и хъыбар «Адыгэ псалъэ» газетым нэхъапэIуэ тетащ. Иджы а тхылъ купщIафIэм нэхъ гъунэгъуу щыгъуазэ фыхуэтщIыну дыхуейщ.
 •   Псоми еджэн…

ЯгъэгуфIэну хьэмэрэ къагъэпцIэну?

2018-02-22

 • 2018 гъэм накъыгъэм и 1-м щыщIэдзауэ лэжьакIуэм и улахуэр сом 11163-рэ нэхъ икIэ къакIуэ хъунукъым. Иджы щыIэ уасэхэм (газ, уэздыгъэ, хущхъуэ, щыгъын, н.къ.) тепщIыхьмэ, ари куэду жыIэгъуейщ. Ауэ а мащIэри ялъэкIыу зымытын унафэщIхэр зэрыщыIэм тогузэвыхь Урысейм и профсоюзхэм я зэгухьэныгъэм и секретарь Куликов Евгений.
 • Псоми еджэн…

НыбжьыщIэхэм я зэфIэкI

2018-02-22

 • Щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ цIыкIу» сабий къэфакIуэ ансамблым (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдикщ) аргуэру зы текIуэныгъэ иIэщ. Нартан къуажэм и щIэблэр щытекIуащ цIыхубэ къафэхэмкIэ Шершнев Виктор и саугъэтыр къэхьыным теухуауэ екIуэкIа зэпеуэм.
 •   Псоми еджэн…

Спортсмен цIэрыIуэм и дерс

2018-02-22

 • Бахъсэн къалэм и «Платинум» спорт клубым щекIуэкIащ тезырыр хьэпсым имысу зыпшынхэм къытрагъэзэжу щIэпхъаджагъэ ямылэжьыным хуэущииным, спортым дегъэхьэхыным теухуа Iуэху щхьэпэ. НыбжьыщIэхэм хуагъэзащ бэнэкIэ зэхэтымкIэ зэфIэкIышхуэ зиIэ, «Беркут» чемпионатым хиубыдэ зэ-хьэзэхуэхэм щытекIуа Бырхьэм Мухьэмэд.
 • Псоми еджэн…