ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2016-05-28

 • Сэхъурокъуэ Хь. Хь. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэмрэ абы и къэралыгъуэр зэфIэгъэувэнымрэ езым и щхьэкIэ куэд зэрыхищIыхьам икIи жылагъуэ лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтым папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етын Сэхъурокъуэ Хьэутий Хьэзрит и къуэм.
 •         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •         и Iэтащхьэ                     КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2016 гъэм накъыгъэм и 27-м
 • №64-УГ

Сэхъурокъуэ Хьэутий Хьэзрит и къуэр

2016-05-28

 • Сэхъурокъуэ Хьэутий Аруан щIыналъэм хыхьэ Старэ Шэрэдж (Дохъушыкъуей) къуажэм 1951 гъэм къыщалъхуащ. Экономикэ щIэныгъэхэм я докторщ, профессорщ, ЩIДАА-м и академикщ.
 •   Псоми еджэн…

Уэлбанэшхуэм и лъэужьхэр ягъэзэкIуэж

2016-05-28

 • КъБР-м и Iэтащхьэм дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ уэ зыщIэта уэлбанэшхуэм республикэм и къалащхьэмрэ абы къедза къуажэхэмрэ къыщихьа зэраныгъэхэр гъэзэкIуэжыным.
 •   Псоми еджэн…

Гужьеигъуэ пшыхь

2016-05-28

 •  КъБР-м щыIэ МЧС-м накъыгъэм и 26-м сыхьэт 16-рэ дакъикъэ 32-м си жып телефоным къригъэхьа хъыбар кIэщIым итт: «Зы сыхьэт-сыхьэтищ гъунэгъум Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм жьапщэ ин зыщIэт уэлбанэшхуэ, уафэгъуэгъуэ лъэщ щыщыIэну, уэ къехыну хуагъэфащэ».
 • Псоми еджэн…

Дау Олег и текIуэныгъэ

2016-05-28

 • Собиновым и цIэр зезыхьэ Саратов дэт къэрал консерваторэр къэзыуха, Саратов областым хыхьэ Энгельс къуажэм и «Элегия» сабий хорым и унафэщI, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Дау Олег хэтащ      Саратов, Энгельс къалэхэм щекIуэкIа хорхэм  я «CHORUS INSIDE International-2016» дунейпсо зэпеуэм. Дау Олег «Академическэ сабий хор» Iыхьэм пашэ зэрыщыхъуам папщIэ къыхуагъэфэщащ зэпеуэм и щIыхь тхылъымрэ дыщэ кубокымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Джэду Аниуар Олимпиадэм хуокIуэ

2016-05-28

 • Якутск къалэм дыгъуасэ къыщызэIуахащ Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионат. Абы щытекIуэхэращ Iэмал нэхъыбэ зиIэнур Рио-де-Жанейрэ мазитI дэкIмэ къыщызэIуахыну гъэмахуэ Олимп Джэгухэм кIуэну.
 •   Псоми еджэн…

ПщIэншэу топджэгум феплъ

2016-05-28

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гуп.
 • ТIощIрэ еханэ джэгугъуэ
 • «Спартак-Налшык» – «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ)
 • Налшык. «Спартак» стадион.
 • Накъыгъэм и 30.
 • Сыхьэт 15-рэ дакъикъэ 30-м.
 • ЗэIущIэм щIимыдзэ щIыкIэ «Спартак-Налшыкыр» япэ дивизионым зэрыкIуар ягъэлъэпIэнущ.

Мы махуэхэм

2016-05-28

 •   Накъыгъэм и 28, щэбэт
 •  Гъунапкъэхъумэм и махуэщ
 •  1923 гъэм Адыгейм и профсоюзхэр къызэрагъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Абы и лъагапIэр

2016-05-28

 • И ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу адыгэ тхакIуэ, усакIуэ щэджащэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ. Абы и къалэмыпэм къыщIэкIащ тхыгъэ купщIафIэ куэд – усыгъэ телъыджэхэр, роман гъуэзэджэхэр, ахэр Адыгейм и литературэм и лъагапIэ хъуащ, ди лъэпкъым и цIэмрэ и пщIэмрэ жыжьэ щагъэIуащ. Исхьэкъ и усыгъэхэр гъэнщIащ гъащIэм и пэжыпIэкIэ, уи акъылыр зыгъэлажьэ, гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ къозыт гупсысэ жанхэмкIэ. ТхакIуэм и романхэм лъабжьэ яхуэхъуар адыгэ тхыдэрщ – пасэрей адыгэ дзэпщ Ридадэ деж къыщыщIэдзауэ XIX лIэщIыгъуэм къэс.
 • Псоми еджэн…

Хэхэсхэр

2016-05-28

 • МэшбащIэ Исхьэкъ
 • Романым  щыщ  пычыгъуэхэр
 • (КIэухыр.  ПэщIэдзэр №№93-94-95,97-хэм ярытщ)
 •  - ДощIэ, дыщыгъуазэщ, дызэрилъэпкъэгъури дощIэ, – жиIащ ЧэрмытI.
 • Берычэтым и псалъэм къыщIигъуащ:
 • - Истамбыл сыкIуэмэ, Мухьэмэд-Iэмин къэзгъуэтын си гугъэщ. Дызыгъэжэкъуахэм ящыщщ ар. Сигу илъыр сыбзыщIынукъым, и нэм щIэсIуущ зэрыжесIэнур.
 • - И нэм щIэпIун къудейкъым, и нэр хуищIын хуейщ а бзаджэнаджэм! – жиIащ ЧэрмытI дадэ.
 • ХьэщIэщым здисым, псалъэм пащащ хьэщIэхэмрэ бысымымрэ. Зэрыхабзэти, псалъэр нэхъыбэрэ зылъагъэсыр хьэщIэхэрат.
 • Псоми еджэн…