ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым и IуэхукIэ

2017-12-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и ­министру гъэувын Хъубий Марат Башир и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм ­щегъэжьауэ.
 •     Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и Iэтащхьэ КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм дыгъэгъазэм и 11-м
 • №160-УГ
 •  
 •  

КIуэкIуэ Ю. А. къыдигъэкIа Указым ипкъ иткIэ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министру Хъубий Марат ягъэуващ

2017-12-12

 • КIуэкIуэ Ю. А. дыгъуасэ къыдигъэкIа УказымкIэ Къэбэр­дей-Балъкъэр Республикэм узын­шагъэр хъумэнымкIэ и министру ягъэуващ Налшык къалэм дэт клиникэ сымаджэщ №1-м и дохутыр нэхъыщхьэм и къулыкъур зыIыгъа Хъубий Марат.

 

 • Хъубий Марат Башир и къуэр 1974 гъэм къалъхуащ. Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал универ­ситетыр, клиникэ ординатурэр, аспирантурэр къиухащ.
 • 2002 гъэм щегъэжьауэ экстреннэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ IэнатIэм и хирургщ, 2009 гъэм щегъэжьауэ Налшык къалэм дэт клиникэ сымаджэщ №1-м хирургиемкIэ и къудамэм и унафэщIщ. 2014 гъэм щыщIэдзауэ Бахъсэн район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэу щытащ.
 • Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидатщ.
 • Унагъуэщ, бынитI иIэщ.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
 • я пресс-IуэхущIапIэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Урысей Федерацэм и Конституцэм и махуэм и щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур

2017-12-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу къэрал махуэшхуэмкIэ – Урысей Федерацэм и Конституцэм и махуэмкIэ!
 • Конституцэр – ар къэралым и демократие лъабжьэр, цIыхухэм я зэхуэдэныгъэр, абыхэм я хуитыныгъэхэр хъумэныр щыубзыхуа дэфтэр нэхъыщхьэщ. Конституцэм и мардэхэр ди тегъэщIапIэмэщ япэкIэ дыщыкIуэтэфынур, ди цIыхубэм  я акъы­лым, псэкупсэ къулеягъым зыщытхуегъэузэщIынур, республикэм и социально-экономикэ, щэнхабзэ зыу­жьы­ныгъэм ­ехъулIэныгъэщIэхэр къыщытхьыфынур.
 • Шэч къытесхьэркъым, дызэдегугъумэ, сыт хуэдэ гугъуехьхэри къызэрызэднэ­кIыфынум икIи ди Хэкур ефIэкIуэн папщIэ сытри зэрытхузэфIэкIынум.
 • Мамырыгъэ, гуфIэгъуэ, насып, зэIузэпэ­щыгъэ фиIэну си гуапэщ.

Нобэ

2017-12-12

 • Урысей Федерацэм и Конституцэм и махуэщ. 1993 гъэм цIыхубэ IэIэткIэ къащтащ УФ-м и Конституцэр.
 • Тыркумэныр зы къэра­-ли и Iуэху хэмыIэбэным и махуэщ
 • Къыргъызым и лъэпкъ литературэм и махуэщ
 • Къэзахъстаным и таможеннэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Швейцарием и къэрал ныпым и махуэщ Псоми еджэн…

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2017-12-12

 • Ди  ныбжьэ­гъуфIхэ!
 •  
 • Фигу къыдогъэкIыж 2018 гъэм и япэ илъэс ны­къуэм унэм ныфхуа­хьыну ­газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ ­щIэдзыныр зэ­рекIуэкIыр.
 • Ди газетым илъэс ны­къуэм и уасэр сом 815-рэ ­кIэ­пIейкIи 10-рэщ.
 • Ди индексыр 51531
 •  

Къуршхэри гулъытэ хуэныкъуэщ

2017-12-12

 • Бгыхэм я дунейпсо махуэр, дыгъэгъазэм и 11-р, ООН-м и 57-нэ Ассамблее Нэхъыщхьэм, 2003 гъэм екIуэкIам, къы­щащтащ.
 •  

 • Къуршхэр фIыуэ зы­лъагъухэм я зэгухьэны­-гъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, дыгъэгъазэм и 11-р зы­хыхьэ тхьэмахуэ зэхуакум къриубыдэу, дыкъэзыу­хъуреихь дунейм фIыуэ хущытын зэрыхуейм, бгы­лъэ щIыпIэхэм мыхьэнэуэ яIэр зыхуэдизыр цIыху-хэм ягу къэгъэкIыжыным хуэунэтIа Iуэхугъуэ щхьэ­пэхэр IэнатIэ зэмы­лIэу­жьыгъуэхэм щрагъэкIуэкI. Бгыхэм я дунейпсо махуэм теухуа симпозиумхэр, лекцэхэмрэ семинархэмрэ къызэрагъэ­пэщ, тхылъхэр щащэ жармыкIэхэр зэхашэ, а Iуэхум ехьэлIа дерсхэм курыт еджапIэхэм щIэс цIыкIу­хэр щIагъэдэIу. Псоми еджэн…

ЩIэныгъэ лэжьакIуэ щыпкъэ

2017-12-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и щIэныгъэры­лажьэ Тхьэмокъуэ (Брай) Женя Хьэлым и пхъур 1942 гъэм Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Ку­рыт школыр къиуха нэужь ар щеджащ педагогикэ училищэм адыгэбзэмрэ литературэмкІэ иIа къудамэм. 1962 гъэм ехъулІэныгъэ иІэу ар къи­ухри 1963 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щІэтІысхьащ икIи пэщIэдзэ клас­схэм я егъэджакIуэ IэщIагъэр зригъэгъуэтащ. ИужькІэ Шэджэм Езанэ къуажэм дэт курыт еджапІэм илъэс бжыгъэкIэ щылэжьащ, пэщIэдзэ классхэм щригъаджэу. Псоми еджэн…

Бацэжь Мухьэмэд-Хъер: Лъэ быдэкIэ щIым тетыфыр и Хэку исыжырщ

2017-12-12

 • ЩэкIуэгъуэм и 12-м и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ Иорданием щыщ адыгэ щIэныгъэлI, профессор  Бацэжь (Мамсыр) Мухьэмэд-Хъер. Тхьэмадэм и махуэшхуэм ирихьэлIэу тфIэигъуэщ ар  Хэкужьым къыщыкIуам къызэрацIыхуа ­тхыгъэхэр фигу къэдгъэкIыжыну. Абыхэм ящыщщ а зэманым «Iуащхьэмахуэ» журналым щылэжьа Джэрыджэ Арсен и интервьюр.
 • Бацэжь Мухьэмэд-Хъер ящыщщ Иорданием нэхъ цIэрыIуэ дыдэу ис адыгэхэм и щIэныгъэкIи, и пщэрылъкIи, зэрихьа къулыкъухэмкIи. Ар философие щIэныгъэхэм я докторщ, Иорданием и университет зыбжанэм я декану, ректорым и къуэдзэу, ректорым и къалэнхэр игъэзащIэу щытащ. Къи­нэмыщIауэ, Бацэжьыр зэфIэкIышхуэ зиIэ политикщ ар щэнейрэ хахащ Иорданием и министру, Парламентым и сенатору щытащ. А псом къадэкIуэу, Мухьэмэд-Хъер комитет, федерацэ, комиссэ, совет куэд дыдэм я унафэщIу лэжьащ. И щIалэгъуэм Иорданием и баскетбол командэм и капитану, иужькIэ абы и тренер нэхъыщхьэу, Иордан Олимп комитетым и унафэщIу щытащ. ЩIэныгъэм, спортым зегъэужьыным хэлъхьэныгъэ ин дыдэ зэрыхуищIам, общественнэ лэжьыгъэм, щIалэгъуалэр гъэсэным жыджэру зэрыхэтым папщIэ, къэралым орден зыбжанэ къыхуигъэфэщащ.
 • Пенсэм зэрыкIуэрэ Мухьэмэд-Хъер и зэфIэкI псор ирехьэлIэ адыгэхэм я культурэр, я хабзэр, я тхыдэр джыным. Абы тхылъ зыхыбл къыдигъэкIащ Иорданием щыпсэу адыгэхэм ятеухуауэ. Илъэс зыщыплI япэкIэ тхын иухащ и гъащIэм щынэхъыщхьэ дыдэу къилъытэ лэжьыгъэшхуэр адыгэ тхыдэм и энциклопедиер. Илъэс мин зыбгъупщI къызэщIэзыубыдэ а лэжьыгъэр 2009 гъэм Амман къыщыдэкIащ напэкIуэцI 5200-рэ зыдэт тхылъий хъууэ. Иджыблагъэ Мухьэмэд-Хъер ди редакцэм щыхьэщIащ, ди упщIэ зыбжанэми жэуап къритащ. Псоми еджэн…

«Адыгэ дуней» фестивалыр

2017-12-12

 • Ставрополь къалэм Щэнхабзэмрэ спортымкIэ и унэм щекIуэкIащ «Адыгэ дуней» щэнхабзэ фестивалыр. Ар къызэригъэпэщащ Ставрополь къалэм  и «Адыгэхэр» щэнхабзэ центр» жылагъуэ зэгухьэныгъэм, Кавказ Ищхъэрэм лъэпкъ IуэхухэмкIэ, къэзакъ зэгухьэныгъэхэмкIэ и комитетыр и дэIэпыкъуэгъуу.
 •  
 • Фестивалым ирагъэблэгъащ Ставрополь крайм и Думэм и унафэщIым и къуэдзэ Лозовой Виктор, Кавказ Ищхъэрэм лъэпкъ IуэхухэмкIэ, къэзакъ зэгухьэныгъэхэмкIэ и ко­митетым и унафэщI Чаплыгин Алексей, Ставрополь къалэм и ­Iэтащхьэм и къуэдзэ Алпатов Денис, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ Хьэ­фIыцIэ Мухьэмэд, Ставрополь крайм и лъэпкъ жылагъуэ зэгу­хьэныгъэхэм щыщхэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм я лIы­кIуэхэр. Псоми еджэн…

Къафэр зи псэм хэлъ

2017-12-12

 • КъБР-м и цIыхубэ артисткэ, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и солисткэу щыта Егъэн Мадинэ дыгъэгъазэм и 11-м и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ. Абы ипэ къихуэу ар ди хьэщIэщым къедгъэблэгъащ.
 • Ди псэлъэгъум и адэ Багъэтыр ­Аркадий илъэс куэдкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым щылэжьащ, республикэм и ­журналистикэм хэлъхьэныгъэ хуэзы­щIахэм ящыщщ. КъищынэмыщIауэ, абы быныфI игъэсащ. Лъэпкъ къафэм и тхыдэм зи утыку итыкIэр къыхэна Мадинэ иджыри щIалэ дыдэу, илъэс 26-рэ фIэкIа мыхъуу, «КъБР-м и цIыхубэ ­артисткэ» цIэ лъапIэр къыхуагъэфэщащ. Къафэм зэрыхыхьаращ япэу ды­зэреупщIари.
 •  
 • - ПщафIэхэр щагъэхьэзыру Налшык дэт училищэм 1986 гъэм сыщеджэрти, «Студент гъатхэм» къафэ щызгъэзэщIэн хуейуэ пщэрылъ сщащIат. Зэщхьэгъусэхэу Марыщ Зауррэ ДыщэкI ФатIимэрэ сагъэхьэзырат. КъэпщытакIуэ гупым хэт, «Кабардинка» ансамблым и художественнэ унафэщI Ульбашев Мутай сыкъызэрыфар игу ирихьри, я гупым сригъэблэгъащ. КъэфакIуэхэм сахыхьэныр си адэм зэримыдэнур сщIэрти,  сэ япэ зизгъэщу зыри жысIакъым. Псоми еджэн…