ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Новожилов Сергей: «Зэи дигу ихунукъым»

2016-07-22

 • КъБР-м и Музыкэ театрым щызэхуащIыжащ «Налшык-2016» фестивалхэм я япэ дунейпсо кинофестивалыр. Ар ирагъэкIуэкIащ «Мисс русское радио-2004» зэпеуэм и япэ вице-мисс Жылэ Илонэрэ УФ-м и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм и секретарь, Урысейм кинематографие щIэныгъэхэмрэ гъуазджэхэмкIэ и академием хэт Новожилов Сергейрэ.
 •   Псоми еджэн…

Нобэ къыщалъхуа махуэщ адыгэ литературэм и классик КIыщокъуэ Алим (1914 – 2001 гъгъ.)

2016-07-22

 • Лъэпкъ  фащэ
 • 1941 гъэм дунейм къытехьащ КIыщокъуэ Алим и япэ усэ тхылъыр. Ар къыздищтэри, зауэм Iухьауэ щытащ усакIуэр. Абы и ужькIэ Алим и къалэмы- пэм къыщIэкIащ усэ тхылъ Iэджи роман зыбжани. Нобэ хэт дежкIи IупщIщ КIыщокъуэм и IэдакъэщIэкI тхыгъэхэм зэманыр зэрыпэмылъэщар: ар ди лъэпкъым хуэупсащ нэр темыпыIэу зызыужь етIощIанэ лIэщIыгъуэ хьэлъэм и гупсысэ пашэхэмкIэ гъэнщIа, зи художественнэ къарур кIуэ пэтми къебл, зэманым къигъэув упщIэхэм я нэхъ куум жэуап зыщагъуэт тхыгъэ телъыджэхэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

ПлъапIэ нэхъыщхьэу диIэр Кавказым къэдгъэзэжынырщ

2016-07-22

 • Бадзэуэгъуэм и 15-м ди республикэм и къалащхьэ Налшык къыщетIысэхащ рейс хэхакIэ Иорданием и щыхьэр Амман къилъэтыкIа кхъухьлъатэ. Абы къыздишащ Урыс-Кавказ зауэжьым иужькIэ хамэ къэрал къыщыщIидзауэ щыта ди лъэпкъэгъухэм ящыщу цIыхуи 120-м нэблагъэ. Абыхэм я нэхъыбэр ди лъахэ дэнэ къэна, Кавказым япэу къихьэу аращ.
 •   Псоми еджэн…

Iэщым къеуалIэ щIыфашхэр цIыхум и дежкIэ шынагъуэкъым

2016-07-22

 •  Нодулярнэ щIыфашхэ зыфIаща узыфэр къыщежьауэ къалъытэр Африкэм и Ипщэ, КъуэкIыпIэ щIыналъэхэрщ.
 • Апхуэдэ узыфэ 2014 гъэм Iэщым къыщеуэлIащ Азербайджаным и район 12-м. Ар гъудэ-бадзэмрэ нэгъуэщI псэущхьэхэмрэ Тыркум, Ираным кърахауэ къыщIэкIынущ. 2015 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм нодулярнэ дерматитыр Дагъыстэнымрэ Шэшэнымрэ я щIыпIэ щхьэхуэхэм къыщыхъеящ.
 • Псоми еджэн…

ЛъэпкъыфI и бын зеиншэ хъуркъым

2016-07-22

 • Иорданием къикIауэ махуэ зыбжанэ хъуауэ Налшык щыхьэщIэ ди хэкуэгъухэм далъыгъуэзэну абыхэм я хэщIапIэм, «Синдика» хьэщIэщым, декIуэлIат «Адыгэ псалъэм» и корреспондент Къумахуэ Аслъэнрэ сэрэ.
 •   Псоми еджэн…

Шууейхэр гъуэгу тохьэ

2016-07-22

 • «Къэбэрдей-Балъкъэрыр – телъыджэхэм я лъахэщ» зыфIаща шу зекIуэр (абы хэтщ Франджымрэ Польшэмрэ къикIахэри) бадзэуэгъуэм и 22-м сыхьэт 17-м Налшык Абхъа-зым и утым деж щрагъэжьэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Нобэ

2016-07-22

 • Москва и уафэр зыхъумахэм я махуэщ
 • Азербайджаным и лъэпкъ прессэм и махуэщ
 • Таджикистан Республикэм и къэралыбзэм и махуэщ.
 • Псоми еджэн…

Дауэ адыгэ унэцIэхэр зэрытхын хуейр?

2016-07-22

 • УрысыбзэкIэ адыгэ унэцIэхэм ящыщ куэдыр зэратхыр сфIэмытэмэму илъэс зыбжанэ хъуауэ абы сыкIэлъоплъ, материал зэхузохьэс, унэцIэ щхьэхуэхэр щIызоджыкI, бзэ щIэныгъэм ипкъ иткIэ зэпкърызох, зызогъэзахуэ. Иджы мурад сщIащ абы кърикIуа си гурыгъу-гурыщIэхэмкIэ ди щIэныгъэлIхэмрэ IэщIагъэлIхэмрэ, журналистхэмрэ тхакIуэхэмрэ, гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я лэжьакIуэхэм, ди лъэпкъ уардэм и къэкIуэнум игъэпIейтей дэтхэнэми садэгуэшэну. Зи гугъу щIыпхъэ псори зы тхыгъэм къыщызмыIуэтэф-ми, гу зылъыста зыбжанэм я щапхъэ къэсхьынщ.
 • Псоми еджэн…

КъБКъУ-мрэ Эрмитажымрэ зэрызэдэлэжьэнум топсэлъыхь

2016-07-22

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезы- хьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым егъэджэныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ и проректор Къэжэр Артур бадзэуэгъуэм и 11-м журналистхэм яхутепсэлъыхьащ Эрмитажым зэрыдэлэжьэнум.
 •   Псоми еджэн…

ИIа теплъэр ихъуэжынукъым

2016-07-22

 • Налшык зыгъэдахэ ухуэныгъэхэм ящыщу щыта, къалэм къыщызэIуаха япэ профессиональнэ кинотеатрыр зэфIагъэувэжынущ.
 • Псоми еджэн…