ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Юрий мафIэс къыщыхъуа бэзэрым щыIащ икIи ар зыIэщIэлъхэмрэ бэджэндырылажьэхэмрэ яхуэзащ

2018-04-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий щыIащ мафIэс къыщыхъуа «Центральный» бэзэрым икIи а сату IуэхущIапIэр зыIэщIэлъхэмрэ бэджэндырылажьэхэмрэ яхуэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Тырныауз вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр къэгъэсэбэпынымкIэ лицензэхэр щэныр комбинатыр зэтегъэувэжыным хуэгъэза лэжьыгъэхэм я пэщIэдзэщ

2018-04-19

 •  КъБР-м и Iэтащхьэм 2018 гъэм и мазаем республикэм и Парламентым Зэрызыхуигъэзам щыжиIауэ щытащ вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр къэгъэсэбэпынымкIэ конкурс къызэрызэIуахар. Нобэм ирихьэлIэу а Iуэхур зэфIэкIащ. Зэпеуэм кърикIуахэр къипщытэжащ ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ федеральнэ агентствэм. Абы щытекIуащ «Ростех» къэрал корпорацэм и IэнатIэхэм ящыщ зы – «Iуащхьэмахуэ къурш-руда комбинат» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэр.
 •   Псоми еджэн…

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ хуэзащ Финляндием и лIыкIуэ IуэхущIапэу Урысейм щыIэм и полномочнэ министр Хелантеря Антти

2018-04-19

 •  ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэныкъуитIыр нэхъ зэпызыщIэфыну сату-экономикэ, социальнэ, агропромышленнэ, турист-рекреацэ IэнатIэхэм щызэдэлэжьэнымкIэ хэкIыпIэхэм. Гулъытэ хэха хуащIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм инвестицэ проект щхьэхуэхэр зэщIыгъуу щыгъэзэщIэным.
 • Псоми еджэн…

ПсомкIи зэгуроIуэ

2018-04-19

 • Мэлыжьыхьым и 17 – 18-хэм КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд зэIущIитI иригъэкIуэкIащ. Ахэр теухуауэ щытащ мэлыжьыхьым и 25-м ягъэлъэпIэну Адыгэ ныпым и махуэмрэ накъыгъэм и 21-м ирагъэкIуэкIыну Щыгъуэ-щIэж махуэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Къандур Мухьэдин аргуэру дегъэгуфIэ

2018-04-19

 • «Генералхэм я жэщ» – аращ зэреджэр Къандур Мухьэдин и романыщIэ иджыблагъэ дунейм къы- техьам. Ар теухуащ 2016 гъэм Тырку къэралыгъуэм Гюлен Фейтуллах къыщигъэхъуну зыхэта къэрал къаугъэм.
 •   Псоми еджэн…

Лъэпкъым и щIыгу

2018-04-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иубзыхуа «Анэдэлъхубзэм и мазэ» лэжьыгъэм ипкъ иткIэ, ди республикэм и щIыналъэхэм, къалэхэм щрагъэкIуэкI абы теухуа зэхыхьэхэр. Гукъинэжу икIи щIэщыгъуэу махуэшхуэ щызэхэтащ Аруан щIыналъэми.
 •   Псоми еджэн…

Урыс Кристинэ къыхах

2018-04-19

 • Хабзэ хъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым гъэ къэс ирегъэкIуэкI «Илъэсым и студент нэхъыфI» зэпеуэ. А цIэр къэхьыным мы гъэм щIэбэнащ студентитху: Урыс Кристинэ (экономикэмкIэ институт), Чочаевэ Марьям (управленэмкIэ инсти-тут), Соблыр Ахьмэд (агрономиемкIэ факультет), Атэбий Жамбулэт (щIыуэпсымрэ псыежэххэмрэ хъумэнымкIэ факультет), Хьэкъул Ибрэхьим (механизацэмкIэ факультет), Хьэжмэт Бэллэ (сату-технологие факультет), Чекмарёвэ Антонинэ (биотехнологиемрэ ветеринариемкIэ факультет).
 •   Псоми еджэн…

«МэзгъэфIэнхэм я лъэмакъ»

2018-04-19

 • «МэзгъэфIэнхэм я лъэмакъ» («March for Parks») зыфIаща гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэр США-м 1990 гъэ лъандэрэ щызэхашэ. Иджы ахэр ЩIы Хъурейм тет къэралхэм ящыщу 200-м щIигъум, мэлыжьыхьым и 19-м къыщыщIэдзауэ и 26 пщIондэ, щрагъэкIуэкI.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2018-04-19

 • Мэлыжьыхьым и 19, махуэку
 • Ажэгъуэмэм и махуэр щагъэлъапIэ дунейм и къэрал куэдым
 • Урысей полиграфием и махуэщ
 • Венесуэлэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэр егъэлъапIэ
 • Псоми еджэн…

Адыгэ бзылъхугъэ

2018-04-19

 • Емуз Иринэ: Жылагъуэ лэжьыгъэм пщIэ къыпэкIуэркъым, ауэ гугъу зыщIедгъэхьыр дощIэж
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIэщ зи узыншагъэм сэкъат иIэхэм 2008 гъэ лъандэрэ защIэзыгъакъуэ «Гугъэ» жылагъуэ IуэхущIапIэм и унафэщI Емуз Иринэ.
 •   Псоми еджэн…