ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыху 645-м диплом плъыжьхэр иратыж

2017-07-20

 • Налшык дэт «Театр щхъуантIэм» бадзэуэгъуэм и 17-м щызэхэтащ Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр мы гъэм диплом плъыжькIэ къэзыухахэм я щIыхькIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ пшыхь.
 •   Псоми еджэн…

Ди щIыналъэр фIэIугъэкIэ бейщ

2017-07-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым мы гъэм зэи къэмыхъуауэ фIэIугъэ куэд щащIащ. Къыхэгъэщыпхъэщ, хамэ къэралхэм кърашу щытахэм я пIэкIэ щэхуакIуэхэм зэраIэрыхьэнум къинэмыщIауэ, абыхэм зэрефIэкIыр.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2017-07-20

 • Бадзэуэгъуэм и 20, махуэку
 • Шахматхэм я дунейпсо махуэщ. 1966 гъэ лъандэрэ ягъэлъапIэ, 1924 гъэм а махуэ дыдэм Париж Дунейпсо шахмат федерацэр (ФИДЕ) къызэрыщызэрагъэпэщам тращIыхьауэ.
 • Японием щагъэлъапIэ тенджызым и махуэр
 • Псоми еджэн…

Пщэдейм хуолажьэ

2017-07-20

 • ПщIэ зыхуэтщI Бырдж Шериф, ди нэхъыжьыфI Нэгъуей Яшар!
 •   Псоми еджэн…

2017-07-20

 • Я  зэпыщIэныгъэм зрагъэубгъу
 • Адыгей. Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КъумпIыл Мурат хуэзащ Тыркум и генеральнэ консул Озигджи Юнус Эмре.
 •   Псоми еджэн…

Апэжыхьым и лIыгъэ

2017-07-20

 • Республикэм МафIэсым пэщIэтынымкIэ и къэрал IуэхущIапIэм и унафэщI Борэн МуIэед къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъ иратыжащ мафIэсым хахуагъэ къыщызыгъэлъэгъуа, къэрал кIуэцI къулыкъум и капитан Апэжыхь Алим, МВД-м и лэжьакIуэм.
 •   Псоми еджэн…

Анэдэлъхубзэм къыпэхъун зыри щыIэкъым

2017-07-20

 • Адыгэбзэмрэ ди лъэпкъ хабзэмрэ зэрыт щытыкIэмрэ хуащI пщIэмрэ зыфIэмащIэ ди цIыхухэм я тхыгъэхэр газетхэм къытохуэ, радиокIэ къат, телевизорми къагъэлъагъуэ. Зыгъэгузавэри зы Iуэхугъуэщ: дауэ тхъума хъуну ди бзэмрэ хабзэмрэ, сытхэр ди Iэмал, ди хэкIыпIэ? Дауэ датекIуа хъуну зи бзэр, зи хабзэр Iумпэм зыщIу хыфIэзыдзэжа дэ къытхэкIа адыгэхэм? Сэри зыбжанэрэ сытхащ мы Iуэхум теухуауэ, ауэ сыт къикIар? Зыкъомыр къоджэ, нэхъыбэр къеджэркъым икIи хуейкъым къеджэну. Аращи, абдеж къыщонэж. Къеджэу пIэрэ а тхыгъэхэм зыгуэр зыхузэфIэкIыну къулыкъущIэхэр? ФIэщ щIыгъуейщ.
 •   Псоми еджэн…

2017-07-20

Кавказ эскадроным хэт адыгэ обер-офицерымрэ абы и щхьэгъусэмрэ. Петербург, 1861 гъэ

Саммитым кърикIуахэр

2017-07-20

 • Бадзэуэгъуэм и пэм Германием и Гамбург къалэм щызэхэта «къэрал тIощIым» я саммитым кърикIуахэм Урысейм и Президент Путин Владимир хэплъэжащ. Къэралым и Iэтащхьэм къыхигъэщащ США-м и президент Трамп Дональдрэ урысей лъэныкъуэмрэ зэгурыIуэу зэрызэдэлэжьэфынур и фIэщ зэрыхъур.
 •   Псоми еджэн…

Сыт сымаджэхэр Израилымрэ Европэмрэ щIэкIуэр?

2017-07-20

 • Загъэхъужыну нэгъуэщI къэралхэм кIуэхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ
 •  ящIын мурадкIэ КъэрэшейШэрджэсым медицинэ къалэ щаухуэнущ
 •  2021 гъэм ирихьэлIэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щаухуэнущ медицинэ университет, университетым пы-  щIа сымаджэщ, щIэныгъэ-къэхутакIуэ центр. Абыхэм къэралым и бюджетым щыхухахынущ сом мелард 40. Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ министерствэм «Известия» газетым къызэрыщыжраIамкIэ, псори зэхэту КИФЩI-м къыщызэрагъэпэщыну медицинэ IуэхущIапIэхэм сом меларди 162,1-рэ текIуэдэнущ. Кавказым и Минеральнэ псы хущхъуэхэм щыIэ зыгъэпсэхупIэхэр зи лъабжьэу яухуэну медицинэ кластерым и къалэн нэхъыщхьэр нэгъуэщI къэралхэм зыщагъэхъужын мурадкIэ кIуэурэ абыхэм я медицинэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщI ди цIыхухэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ щIынырщ.
 •   Псоми еджэн…