ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УнэтIыныгъэ куэд къызэщIаубыдэ

2017-10-19

 • ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым дыгъуасэ еблэгъащ УФ-м и Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ, мы зэхыхьэм ди къэралым щиIэ къызэгъэпэщакIуэ гупым и унафэщI Кириенкэ Сергей. Ар еплъащ къуэкIыпIэ къэралхэм я спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ зэхьэзэхуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2017-10-19

 • Жэпуэгъуэм и 19, махуэку
 • Кредит зэгухьэныгъэхэм я дунейпсо махуэщ
 • Лицейм щеджэхэм я урысейпсо махуэщ
 • Къэзахъстаным къегъэлакIуэм и махуэр щагъэлъапIэ
 • Молдовэм и юристым я махуэщ
 • Псоми еджэн…

Гъэсашэ Наталье ЮНЕСКО-м щагъэлъапIэ

2017-10-19

 • Урысейм и цIыхубэ артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым вокалымкIэ и кафедрэм и унафэщI Гъэсашэ Наталье ЮНЕСКО-м ЩэнхабзэмкIэ и советым мы гъэм хагъэхьащ. ФокIадэм и кIэухым ар Париж ирагъэблэгъащ.
 •   Псоми еджэн…

Лъэпкъ лIыхъужь

2017-10-19

 • 1950 гъэм, иджыри сыщIалэжь цIыкIуу, си анэм Фрунзе (иджы Бишкек) къалэм сыздишат. Ар си дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхут. Къалэм зэрымыщIэкIэ дыщрихьэлIащ цIыхугъэшхуэ зыдэплъагъу цIыхухъум. «Дауэ ущыт, си шыпхъу?» – жиIэри, абы си анэм быдэу IэплIэ къыхуищIащ. Сэри къызэдэхащIэри, жиIэр дымыгъэзащIэу зэримыдэнур и макъымкIэ къыдгуригъаIуэу, я унэм дригъэблэгъащ.
 •   Псоми еджэн…

2017-10-19

РАН-м и академик, дохутыр цIэрыIуэ Акчурин Ренат Налшык щохьэщIэ. Абы бгъэдэтщ Республикэм кардиоцентрым и тхьэмадэ Щэрдан Нодар. 2014 гъэ

Урысейм и гимныр

2017-10-19

 • Къэралым и уэрэд нэхъыщхьэм тхыдэшхуэ иIэщ
 •  Илъэс 75-рэ дэкIащ абы лъандэрэ. 1942 гъэм СССР-м и унафэщIхэм къаIэтащ гимным и Iуэхур. А лэжьыгъэр зэщIигъэуIуэн хуейт маршал Ворошилов Климент зи Iэтащхьэ комиссэм.
 •   Псоми еджэн…

2017-10-19

Нидерландхэм я щыхьэр Амстердам псым тет къалэу къэплъытэ хъунущ. Абы къыхэкIыу щIыпIэм щыпсэухэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ яIэщ лъэмыжхэм - абыхэм я бжыгъэр 1500-м щIегъу. Ахэр апхуэдизкIэ дахащэщи, я теплъэм узыIэпашэ. Псалъэм и хьэтыркIэ, Амстел псым телъ лъэмыж ЩIыхум тхыдэшхуэ иIэщ икIи ар Амстердам щынэхъ уардэ дыдэхэм ящыщщ (сурэтым).

Сыт хуэдэ Iэмалри къигъэсэбэпырт

2017-10-19

 • Владикавказ и Iэтащхьэу щыта Дзантиев Сергей, арыншами, дуней псом къыщалъыхъуэрт сом мелуан 30 зэрыIэщIэкIуэдам къыхэкIыу. Иджы абы хуэгъэзауэ зэуэ аргуэру уголовнэ IуэхуитI къызэIуахащ, хьэгъэщагъэ зэрызэрихьамкIэ ягъэкъуаншэу.
 • Псоми еджэн…

Адыгэ тхыдэм и гъуэгуанэ кIыхьыр

2017-10-19

 • Къаныкъуэ-ФЫРЭ Анфисэ
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №200-м итщ).
 •  Адыгэхэмрэ Мысырымрэ
 •  Илъэсищэ куэдкIэ мамлюкхэмрэ янычархэмрэ зауэлI хахуэу, къару нэхъыщхьэу яIащ муслъымэн къэралыгъуэхэм. «Мамлюк» псалъэм «гъэр», «щхьэхуимыт» жиIэу аращ къикIыр. Ауэ адыгэ мамлюкхэр щхьэхуимыту къалъхуртэкъым, атIэ къадыгъуа щIалэ цIыкIухэр ящэу зэIэпахыурэ, КъуэкIыпIэм нагъэсырт. ЗауэлI хахуэу ягъэса нэужь, адыгэ щIалэхэр мамлюкхэм хагъэхьэрт. Тырку янычархэр лъэсыдзэ лъэщу я хъыбар ягъэIуами, мысыр мамлюкхэм хуэдэ шууей Iэл дунейм тетакъым, икIи адыгэ мамлюкхэм я закъуэщ къэралым бжьыпэр щаубыду, пащтыхьыгъуэр зыIэрагъэхьэн зыхузэфIэкIар.
 • Псоми еджэн…

Футбол щыджэгуну губгъуэщIэ къыщызэIуах

2017-10-19

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр илъэс 85-рэ щрикъум ирихьэлIэу абы къыщызэIуахащ футбол цIыкIу щыджэгуну губгъуэщIэ.
 •   Псоми еджэн…