ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэм УФ-м и Правительствэм и УнафэщIыр щыгъуазэ ищIащ мы гъэм и шыщхьэуIум Къэбэрдей-Балъкъэрым и бгылъэ щIыпIэхэм ятIэпс къызэрыщехам къиша къызэрымыкIуэ щытыкIэм и лъэужьыр гъэзэкIуэжыным хуэунэтIауэ зэфIагъэкI лэжьыгъэхэм

2017-09-20

 • Апхуэдэуи тепсэлъыхьащ дяпэкIэ къызэрымыкIуэ щытыкIэ къэмыхъун папщIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэм
 •  Стенограммэм щыщщ:
 • Медведев Д.: Юрий Александр и къуэ, республикэм и щIыналъэм шыщхьэуIум къызэрымыкIуэ щытыкIэ къыщыхъуащ, уеблэмэ ахэр зыбжанэ хъурт – сэ зи гугъу сщIыр ятIэпс къызэрехарщ. А къызэрымыкIуэ щытыкIэм и лъэужьхэр гъэзэкIуэжыным хуэгъэзауэ иджыпсту сыт зэфIэвгъэкIрэ икIи иджыри сыт хуэдэ унафэ-хэр къэщтапхъэ, абы федеральнэ IэнатIэхэри хэту?
 • Псоми еджэн…

Спортсмен 600-м щIигъу Налшык щызэпеуащ

2017-09-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ Налшык фокIадэм и 16 – 19-хэм щекIуэкIащ Урысейм дзюдомкIэ и чемпионат. «Гладиатор» спорт комплексым и алэрыбгъум къэралпсо зэпеуэм и медалхэм щыщIэбэнащ щIыналъэ 60-м къикIа спортсмен 600-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Лъэпкъым къыпэщыт зи чэзу Iуэхухэм щытопсэлъыхь

2017-09-20

 •  Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм и зи чэзу илъэс зэIущIэр дыгъуасэ Налшык къалэ щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

КIуэкIуэ Юрий инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым щехъуэхъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен, Европэм дзюдомкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным теухуауэ ныбжьыщIэхэм ирагъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм зи хьэлъагъыр килограмм 55-м нэсхэм я деж дыщэ медаль къыщызыхьа Шэру Муртаз

2017-09-20

 •  
 • «Европэм дзюдомкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным теухуауэ ныбжьыщIэхэм ирагъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм Урысейм и командэ къыхэхам япэ дыщэ медалыр къыщыхуэзыхьар Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен Шэру Муртазщ. КIэух зэIущIэм абы ныкъуэкъуэгъу къыщыхуэхъуам къытекIуэнымкIэ зы Iэмали иритакъым. Ар икъукIэ удэзыхьэх зэпеуэ хъуат. Уи текIуэныгъэмкIэ, Муртаз! Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэми сэри къыдбгъэдэкIыу ди гуапэу дынохъуэхъу. А текIуэныгъэм и щIыбагъ къыдэлъщ уи гъэсакIуэ УнэшхуэлI Аслъэнрэ уи адэ-анэмри я лэжьыгъэшхуэ. Ди фIэщ мэхъу спортым ехъулIэныгъэщIэхэр къызэрыщыпхьынур», – щыжеIэ республикэм и Iэтащхьэм и тхыгъэм.
 •  
 • УРЫСЫКЪУЭ  Тенджыз.

ГуфIэгъуэ зэхыхьэ

2017-09-20

 • Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэм хуэгъэпса гуфIэгъуэ зэхыхьэ фокIадэм и 19-м МузыкэмкIэ театрым щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Мывэ телъыджэ

2017-09-20

 • ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм и лъэс лъагъуэ нэхъыщхьэм щагъэув сурэтыщI, скульптор Пащт-Хъан Алим «Вагъуэбэ мывэ» зыфIища и IэдакъэщIэкIыр.
 •   Псоми еджэн…

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэр мы махуэхэм Налшык щохьэщIэ

2017-09-20

 • ДАХ-м и зэхыхьэхэм и япэ махуэр хьэщIэхэм щагъэкIуащ Налшык къалэм дэт «ДыгъафIэ къалэ» творчествэмкIэ сабий академием. Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Урысейм и хэгъэгухэм щылажьэ хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэмрэ пщIантIэм щрагъэблэгъащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Карчаевэ Раисэ и гъэсэн цIыкIухэм.
 •   Псоми еджэн…

«Си лъэпкъ, си лъахэ, си адыгэ дуней»

2017-09-20

 • ФокIадэм и 19-м КъБКъУ-м и педагогикэ колледжым Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэм хуэгъэпса, «Си лъэпкъ, си лъахэ, си адыгэ дуней» фIэщыгъэм щIэт пшыхь дахэ къыщызэрагъэпэщат.
 • Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2017-09-20

 • ФокIадэм и 20, бэрэжьей
 • Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэщ
 • Белоруссием и Таможенникым и махуэщ
 • Осетие Ипщэм щагъэлъапIэ я къэралыгъуэр щагъэува махуэшхуэр. 1990 гъэм фокIадэм и 20-м ар Куржым къызэрыгуэкIым, Осетие Ипщэм и лъэпкъ суверенитетым теухуа декларацэр къащтащ.
 • Псоми еджэн…

2017-09-20