ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2016-10-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ВетеринариемкIэ и управленэм и унафэщIым и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм и Iэтащхьэм и
 • Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ВетеринариемкIэ и управленэм и унафэщIу гъэувын Iэрэмысэ Аслъэн Михаил и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                       КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2016 гъэм жэпуэгъуэм и 19-м
 • №128-УГ

2016-10-20

 • «Лэжьыгъэм и ветеран»
 • Адыгей. Дызэрыт жэпуэгъуэ мазэм Адыгейм «Лэжьыгъэм и ветеран» цIэр щыхуагъэфэщащ цIыху 31-м.
 •   Псоми еджэн…

Хамэ къэралхэм къикIахэм зыщIагъакъуэ

2016-10-20

 • Хабзэ хъуауэ, КъБКъУ-м илъэс къэс еджакIуэ къокIуэ хамэ къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ щIалэгъуалэ. Мы гъэм апхуэдэхэр къикIащ Мысырым, Тыркум, Сирием, Суданым, Финляндием. КъыздэкIуа щIыналъэм, еджапIэм щыщыIэ хабзэхэм, дуней еплъыкIэхэм ахэр нэхъ тыншу есэн, жылагъуэм лъэпощхьэпоуншэу хэзэгъэн папщIэ, университетым мы зэманым щокIуэкI зэIущIэ щхьэпэхэр. Урысыбзэ зыIурылъхэм – а бзэмкIэ, ар зымыщIэ студентхэм папщIэ инджылызыбзэкIэ, хьэрыпыбзэкIэ, адыгэбзэкIэ къызэрагъэпэщ а зэпсэлъэныгъэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2016-10-20

 • Жэпуэгъуэм и 20, махуэку
 • Статистикэм и дунейпсо махуэщ
 • Авиадиспетчерым и дунейпсо махуэщ
 • ПщафIэм и дунейпсо махуэщ
 • Дзэ связистым и махуэщ
 • Псоми еджэн…

И псэр IуэхушхуэхэмкIэ гъэнщIат

2016-10-20

 • Зи лIыгъэрэ зэфIэкIкIэ Хэкум цIэрыIуэ щыхъу адыгэлIым пасэм щыгъуэ уэрэд хуаусырт, и цIэмрэ и щхьэмрэ яIэтырт. Апхуэдэ пщIэ лъагэ зылъагъэсахэм ящыщщ Тэрчокъуэ Къамболэт КIыцу и къуэр.
 • Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2016-10-20

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 24
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.35 «Седьмая скорость». Автомобилистхэм папщIэ (16+)
 • 6.50 «Езым и дуней». УсакIуэ Будаевэ Светланэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». Журналист икIи тхакIуэ Джэдгъэф Борис. Япэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Урысей Федерацэм и Къэрал Советым и ЧэнджэщакIуэ комиссэм хагъэхьащ

2016-10-19

 • Урысейм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ Iэ щIидзащ «Урысей Федерацэм и Къэрал Советым и ЧэнджэщакIуэ комиссэр убзыхуным и IуэхукIэ» унафэм.  Комиссэм хыхьащ: Калугэ областым и губернатор Артамонов А. Д., Саха (Якутие) Республикэм и Iэтащхьэ Борисов Е. А., Ростов областым и губернатор Голубев            В. Ю., Тулэ областым и губернатор Дюмин А. Г., Томскэ областым и губернатор Жвачкин С. А., Чуваш Республикэм и Iэтащхьэ Игнатьев М. В., Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А., Ханты-Мансий автоном округым – Юграм и губернатор Комаровэ Н. В., Краснодар крайм и администрацэм и унафэщI (губернатор) Кондратьев В. И., Еврей автоном областым и губернатор Левинталь А. Б., Новгород областым и губернатор Митин С. Г., Ульяновск областым и губернатор Морозов С. И., Архангельск областым и губернатор Орлов И. А., Владимир областым и губернатор Орловэ С. Ю., Москва къалэм и Iэтащхьэ Собянин С. С., Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Р. Б., Красноярск крайм и губернатор Толоконский В. А., Тюмень областым и губернатор Якушев В. В.
 • Псоми еджэн…

2016-10-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэм и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэу гъэувын Бэлэтокъуэ Владимир Хьэмац и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэ                                             КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2016 гъэм жэпуэгъуэм и 18-м
 • №127-УГ
 •   Псоми еджэн…

Абы и фIыщIэм кIуэд иIэкъым

2016-10-19

 • Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ республикэм и япэ Президенту щыта, щIыналъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа КIуэкIуэ Валерэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур.
 •   Псоми еджэн…

КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ КIуэкIуэ Валерэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ къыдагъэкIа пощт дамыгъэхэр хэгуэшэн зэрыщIадзэм теухуа зэхыхьэм

2016-10-19

 •  Дыгъуасэ КIуэкIуэ Юрий хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и япэ Президент КIуэкIуэ Валерэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ къыдагъэкIа пощт дамыгъэ хэхахэр хэгуэшэн зэрыщIадзэм теухуа зэхыхьэм.
 •   Псоми еджэн…